Is een reclasseringsrapport bewijs in een strafzaak? (2024)

J. van Breukelen 4 reacties

In een strafzaak wordt de reclassering soms gevraagd een reclasseringsrapport te maken. Daar staat onder andere in hoe groot de kans is dat u nogmaals de fout in gaat. Wat gebeurt er als u een bekentenis aflegt in het rapport? Kan zo’n rapport als bewijs gelden in een strafzaak? U leest het in dit artikel.

 • Waar staan de regels?
 • Wat is een reclasseringsrapport?
 • Wanneer wordt een reclasseringsrapport gemaakt?
 • Wat kan de reclassering adviseren in een reclasseringsrapport?
  • Kort na arrestatie
  • Verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis
  • Tijdens het strafonderzoek
  • In de gevangenis
  • Voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Is een reclasseringsrapport bewijs in een strafzaak?
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het reclasseringsrapport?
 • Vragen?

Waar staan de regels?

De regels over de reclassering staan in de Reclasseringsregeling 1995. Daarnaast staan er regels in verschillende andere wetten zoals het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering. In die wetten staat wanneer bijvoorbeeld een rechter of officier van justitie een reclasseringsrapport kan opvragen.

Wat is een reclasseringsrapport?

In artikel 8 van de Reclasseringsregeling 1995 staan de taken van de reclassering. Een van die taken is het opstellen van een reclasseringsrapport. Dit is een advies in de vorm van een rapport van Reclassering Nederland over een verdachte. Daar staat onder andere in:

 • wat u aan de reclassering heeft verteld over het strafbare feit;
 • hoe u tegen het strafbare feit aankijkt;
 • welke oordeel de reclassering over uw zaak heeft;
 • wat uw persoonlijke situatie is;
 • welke inschatting de reclassering maakt over of u nog een keer een strafbaar feit zal plegen; en
 • wat er nodig is om u niet nog een keer een strafbaar feit te laten plegen.

De reclassering kijkt niet naar het bewijs in de strafzaak. Mocht u het strafbare feit bekennen, dan nemen zij dat wel op in het rapport.

Als niet duidelijk is waar bepaald gedrag vandaan komt kan een diepgaand onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek gebeurt dan door een instelling van de geestelijke gezondheidszorg. Zo kan er een verdiepend onderzoek, pro justitia onderzoek en klinisch onderzoek worden gedaan. Bij een verdiepend onderzoek kijkt een gedragsdeskundige of er bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen. Bij een pro justitia onderzoek wordt er door een forensisch gedragsdeskundige van het NIFP gekeken wat uw geestelijke toestand is. Ten slotte wordt u bij een klinisch onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Daar wordt u enkele weken geobserveerd. De reclassering houdt, net als de rechter, rekening met deze onderzoeken in hun advies.

Wanneer wordt een reclasseringsrapport gemaakt?

Een reclasseringsrapport wordt vaak gemaakt op aanvraag. Dat kan volgens artikel 9 van de Reclasseringsregeling 1995 op aanvraag van de rechter, officier van justitie of gevangenisdirecteur. Het kan ook zijn dat er geen rapport wordt opgesteld, maar er alleen mondeling advies wordt gegeven. Dat kan bijvoorbeeld als het gaat om een ZSM-zaak of als er al eerder een advies over u is gegeven.

Op verschillende momenten in een strafproces kan er een rapport worden uitgebracht. Bijvoorbeeld:

 1. kort na arrestatie;
 2. bij een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis;
 3. tijdens het strafonderzoek;
 4. in de gevangenis; of
 5. bij een voorwaardelijke invrijheidstelling (vi).

Wat kan de reclassering adviseren in een reclasseringsrapport?

Hieronder volgt een overzicht van de adviezen die de reclassering tijdens het strafproces kan geven.

Kort na arrestatie

Een medewerker van de reclassering gaat na welke problemen er spelen. De medewerker kijkt bijvoorbeeld wat voor een gevolgen een langere opsluiting voor u heeft. Kunt u bijvoorbeeld uw baan verliezen? Dit heet vroeghulp. Het doel is om de rechter te informeren over uw persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt er gekeken naar de gevolgen voor het slachtoffer. Ook kan de medewerker al een advies geven over een vrijlating en welke voorwaarden daarbij zouden moeten gelden. Denk aan een gedragstraining of een locatieverbod.

Verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis

Ook kan een advies worden geven als u in voorlopige hechtenis zit of als de raadkamer gevangenhouding moet beslissen over een verlenging of schorsing. Ook hier onderzoekt de reclassering wat de gevolgen zijn als u vast moet zitten of langer vast blijft zitten. Daarnaast wordt er naar de voorwaarden voor vrijlating gekeken in afwachting van uw strafzaak. Denk aan een gedragstraining of locatieverbod. De rechter-commissaris of raadkamer gevangenhouding beslist over het verzoek.

Tijdens het strafonderzoek

Meestal vraagt het Openbaar Ministerie de reclassering om een advies. Als u in de gevangenis zit komt een medewerker bij u op bezoek. In dit advies staat wat u van het strafbare feit vindt. Ook staat er welke voorwaarden het beste zijn om herhaling te voorkomen. Het advies wordt op de zitting met u doorgenomen. U kunt of uw advocaat kan daar dan op reageren.

In de gevangenis

Als u in de gevangenis zit, wordt er een detentie- en re-integratieplan (D&R) bijgehouden. Hierin staat welke activiteiten u doet, hoe u zich gedraagt en wat u vertelt. Hiermee wordt geprobeerd u zo goed mogelijk op weg te helpen na uw vrijlating. Als uw vrijlating in zicht komt kan de gevangenis aan de reclassering vragen om een plan van aanpak op te stellen. Daarin staat bijvoorbeeld een advies om een training te volgen. Ook kan er worden geadviseerd om u mee te laten doen met het Penitentiair Programma (PP). Zo wordt de kans op een goede terugkeer in de maatschappij groter.

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

Als u in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling brengt de reclassering een advies uit. In het rapport van de reclassering staat welke stappen u heeft gezet om de kans op herhaling te verkleinen. Ook staat er in het rapport wat u heeft gedaan aan een goede terugkeer in de maatschappij. Denk aan het vinden van een woning, baan of studie. De reclassering adviseert vervolgens of u in aanmerking zou moeten komen voor de VI en onder welke voorwaarden. Als er bijzondere voorwaarden worden opgelegd, bijvoorbeeld het volgen van een training dan controleert de reclassering of u zich aan de voorwaarden houdt.

Is een reclasseringsrapport bewijs in een strafzaak?

Stel dat u tijdens een gesprek met de reclasseringsmedewerker vertelt dat u het strafbare feit heeft gepleegd. Bij de politie gebruikte u uw zwijgrecht. Wat heeft dat voor gevolgen? Kan een reclasseringsrapport dan worden gebruikt als bewijs om u te veroordelen?

De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, oordeelde daarover in 2007. Een rapport van de reclassering mag niet worden gebruikt als bewijs. Het rapport is nodig om voorlichting te geven over de verdachte. Ook gaat het om een hulpverleningsrelatie. De reclassering is er niet om het Openbaar Ministerie bewijs te leveren.

Anderzijds helpt een reclasseringsrapport bij het bepalen van uw persoonlijke omstandigheden. Met die omstandigheden wordt dan weer rekening gehouden in de strafmaat. Uit het rapport kan volgen dat u het niet breed hebt, maar wel wilt werken. Een taakstraf kan dan een passendere straf zijn dan een geldboete. Een reclasseringsrapport kan dus ook in uw voordeel werken. Het is vaak dus aan te raden om mee te werken. Uw advocaat kan een verzoek doen bij het Openbaar Ministerie om een rapport door de reclassering te laten opstellen. Uw advocaat moet dan goede redenen geven waarom het advies van de reclassering belangrijk is voor het strafonderzoek.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het reclasseringsrapport?

Als het rapport klaar is, wordt het aan u voorgelegd. U kunt dan vragen stellen en/of zeggen dat u het niet eens bent met bepaalde punten. Uw reactie wordt toegevoegd aan het rapport zodat de officier van justitie en de rechter deze kunnen lezen. Het advies wordt opgestuurd zonder uw reactie als u niet reageert of niet op komt dagen bij het gesprek.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij uw contactpersoon of zijn of haar leidinggevende. Dit kan op grond van artikel 29 t/m 23 van de Reclasseringsregeling 1995. Dit moet binnen drie maanden en daarbij geldt de interne klachtenregeling. Als dat op niets oplost, kunt u een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie reclassering. Deze klacht moet u binnen drie weken na het gesprek met uw contactpersoon of zijn of haar leidinggevende indienen.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Een drugstest door de politie: genoeg bewijs?
Schakelbewijs in zedenzaken

Dit artikel werd bijgewerkt op 26 april 2021

Is een reclasseringsrapport bewijs in een strafzaak? (2024)

FAQs

Wat is een reclasseringsrapport? ›

Wat is een reclasseringsrapport? In artikel 8 van de Reclasseringsregeling 1995 staan de taken van de reclassering. Een van die taken is het opstellen van een reclasseringsrapport. Dit is een advies in de vorm van een rapport van Reclassering Nederland over een verdachte.

Wat is de rol van de reclassering in het strafproces? ›

De reclassering adviseert de rechter of officier van justitie over verdachten en daders. Word je verdacht van een strafbaar feit? Dan komt jouw zaak vaak voor de rechter of doet de officier van justitie een uitspraak. Zij kunnen aan Reclassering Nederland vragen hen daarbij te adviseren.

Wie controleert de reclassering? ›

Reclassering Nederland kan op verschillende manieren betrokken zijn bij zedenzaken. De reclassering adviseert rechters en officieren van justitie over het reclasseringstoezicht met bijzondere voorwaarden. Zoals controle met een enkelband.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 6640

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.